Handelsbetingelser

Her kan du læse vores betingelser

Dato: 24. nov 2022

SMART GLAS ApS
Dronningeengen 21, 2950 Vedbæk
CVR: 43234609
+45 53 61 14 19
info@smart-glas.dk

2 Generelle oplysninger

 1. 2.1  Disse handelsbetingelser (herefter ”Handelsbetingelser”) gælder for bestilling og køb af SMART GLAS ApS’ (herefter ”SMART GLAS”, ”os”, ”vi” eller ”vores”) produkter eller ydelser.
 2. 2.2  Handelsbetingelserne er en integreret del af aftalen mellem kunden (herefter ”Kunden”, ”dig” eller ”du”) og SMART GLAS ApS, som udover Handelsbetingelser-ne omfatter:
  1. a)  Aftalen (ordrebekræftelsen)
  2. b)  SMART GLAS ApS’ tilbud med prisoverslag
 3. 2.3  Handelsbetingelserne går forud for andre købsbetingelser eller vilkår, som der måtte henvises til af Kunden, medmindre SMART GLAS ApS skriftligt har accepteret sådanne.
 4. 2.4  Handelsbetingelserne gælder både for erhvervs- og privatkunder (forbrugere), idet visse bestemmelser i Handelsbetingelserne dog kun gælder for privatkunder, her- under f.eks. bestemmelserne om fortrydelsesret i pkt. 6.

3 Levering

 1. 3.1  SMART GLAS ApS leverer de ydelser, som er omfattet af aftalen (ordrebekræftelsen). Ydelsen anses for leveret, når SMART GLAS ApS har afsluttet opgaven.
 2. 3.2  SMART GLAS ApS er uden samtykke fra Kunden berettiget til at anvende underleve- randører samt antage eksterne håndværkere til opfyldelse af sine forpligtelser. SMART GLAS ApS er ansvarlig for sine underleverandørers og eksterne håndværke- res ydelser på samme måde som for egne ydelser.
 3. 3.3  Kunden er forpligtet til aktivt at medvirke til SMART GLAS ApS opfyldelse af afta- len. Det indebærer, at Kunden skal sikre, at området, hvorpå SMART GLAS ApS skal udføre arbejdet, er ryddet, således at SMART GLAS ApS kan færdes der uden risici og i overensstemmelse de til enhver tid gældende regler arbejdsmiljø, herunder forsvarlig arbejdstilrettelæggelse.
 4. 3.4  Hvis SMART GLAS ApS finder, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, meddeles dette snarest muligt til Kunden. Omkostninger for- bundet med arbejde, der skyldes Kundens manglende klargøring, forberedelse og lignende af området, faktureres Kunden efter SMART GLAS ApS timesatser. Tilsva- rende gælder for arbejder, der ligger uden for den aftalte ydelse.

4 Betaling

 1. 4.1  Kundens betaling skal ske netto kontant ved levering, medmindre andet fremgår af fakturaen eller anden aftale, jf. pkt. 2.3, ovenfor.
 2. 4.2  SMART GLAS ApS er berettiget til at opkræve forudbetaling, hvis dette anses for at være nødvendigt.
 3. 4.3  For manglende eller forsinket betaling pålægges sædvanlig morarenter i henhold til renteloven. Ved rykkerskrivelser tillægges rykkergebyr kr. 100,00 pr. rykker, dog maksimalt kr. 300,00.
 4. 4.4  Ved manglende betaling vil kravet blive overdraget til inkasso.

5 Prisregulering

 1. 5.1  SMART GLAS ApS tager forbehold for eventuelle moms- og afgiftsændringer som følge af ændringer i lovgivningen, eller som vi af andre årsager ikke selv er an- svarlige for.
 2. 5.2  SMART GLAS ApS forbeholder os ret til at afbryde en igangværende ordreoprettelse på grund af skrivefejl, tekniske problemer, mistanke om bedrageri eller lignende. Du vil modtage elektronisk besked, hvis en igangværende ordreoprettelse bliver afbrudt af os samt om årsagen hertil.

6 Fortrydelsesret (gælder kun forbrugere)

 1. 6.1  Som følge af karakteren af SMART GLAS ApS’ produkter, vil Kunden som udgangs- punkt ikke have fortrydelsesret.
 2. 6.2  I de tilfælde, hvor Kunden har fortrydelsesret, skal Kunden meddele sin beslut- ning om at fortryde købet i en utvetydig erklæring (eks. ved brev eller via e-mail) via kontaktoplysningerne i pkt. 15 (se dog pkt. 6.1, ovenfor).

7 Ansvarsbegrænsning

 1. 7.1  SMART GLAS ApS kan ikke holdes ansvarlig for tab, skader, omkostninger, udgifter eller andre krav, herunder driftstab, ordretab, tab af provenu, tab af goodwill, tab af data eller informationer specielle eller indirekte tab, følgetab eller andre tab, som måtte opstå i eller i forbindelse med de ydelser, som SMART GLAS ApS skal le- vere.
 2. 7.2  SMART GLAS ApS er ikke ansvarlig for mangler og manglende funktionsdygtighed, som ikke skyldes SMART GLAS ApS forhold, og SMART GLAS ApS er ikke ansvarlig i tilfælde af mangelfuld vedligeholdelse eller fejlagtig brug. Desuden er SMART GLAS ApS i intet tilfælde ansvarlig, hvis andre end SMART GLAS ApS har foretaget repa- ration, ændringer eller andre former for tilvirkning af produktet / ydelsen.

8 Produktansvar

8.1 SMART GLAS ApS er ansvarlig i henhold til bestemmelserne i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. SMART GLAS ApS fraskriver sig ansvaret for produkt skader på ethvert andet grundlag.

9 Markedsføring

9.1 SMART GLAS ApS er berettiget til at bruge Kunden som reference samt i markedsfø- ringsøjemed, herunder at publicere billeder af det produkt, som er leveret til Kun- den, på SMART GLAS ApS hjemmeside samt på sociale medier (Facebook og Insta- gram).

10 Force majeure

10.1 SMART GLAS ApS eller Kunden skal anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning (herunder strejker) og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør an- ses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hin- dring, der omfattes af 1. punktum, og som SMART GLAS ApS ikke burde have und- gået eller overvundet.

10.2 Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsda- ge, som force majeure situationen varer.

11 Misligholdelse

 1. 11.1  Misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de nedenfor anførte modifikationer.
 2. 11.2  Beføjelser i anledning af mangler ved en leverance kan gøres gældende af Kunden i 12 (tolv) måneder efter levering. SMART GLAS ApS er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri omlevering og/eller afhjælpning, herunder ved anvisning af metoder til omgåelse af manglen i det omfang dette ikke væsentligt forringer Kundens anvendelse af ydelsen. Ved behørig gennemført omlevering og/eller af- hjælpning kan Kunden ikke gøre andre beføjelser gældende som følge af mangler.
 3. 11.3  Såfremt det undtagelsesvis måtte vise sig nødvendigt, kan SMART GLAS ApS med et varsel på 5 (fem) hverdage udskyde en leverance med op til 20 (tyve) hverdage. Udskydelse i henhold til dette punkt skal ikke betragtes som forsinkelse.

12 Klageadgang

 1. 12.1  Ønsker du at klage over et produkt eller ydelse opfordrer vi dig kraftigt til at kon- takte os skriftligt. Vi vil altid forsøge at finde en løsning, som vi begge kan ac- ceptere.
 2. 12.2  Du kan dog også klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klage- løsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis du er forbruger. Klage kan ind- gives online på www.forbrug.dk.
 3. 12.3  Forbrugere med bopæl i et andet EU-land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

13 Lovvalg og værneting

13.1 Disse Handelsbetingelser er underlagt dansk ret. Retten i Glostrup er værneting.

13.2 Intet i disse Handelsbetingelser skal dog indskrænke eller udelukke ufravigelige forbrugerrettigheder, der følger af den for leverancen gældende lovgivning, her- under bestemmelser om værneting gældende for forbrugere.

14 Ændringer

14.1 Disse Handelsbetingelser kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem SMART GLAS ApS og Kunden.

15 Kontaktoplysninger

15.1 SMART GLAS ApS kan kontaktes via e-mail info@smart-glas.dk.

53 61 14 19